Home > Research Achievements
188. Yue Wang, Dejian Yu, Zeng Wang, Xiaoming Li, Xiaoxuan Chen, Venkatram Nalla, Haibo Zeng,* and Handong Sun* Solution-Grown CsPbBr3/Cs4PbBr6 Perovskite Nanocomposites: Toward Temperature-Insensitive Optical Gain, small 2017, 1701587. PDF

187. Leimeng Xu, Jiawei Chen, Jizhong Song,* Jianhai Li, Jie Xue, Yuhui Dong, Bo Cai, Qingsong Shan, Boning Han, and Haibo Zeng* Double-Protected All-Inorganic Perovskite Nanocrystals by Crystalline Matrix and Silica for Triple-Modal Anti-Counterfeiting Codes. ACS Applied Materials & Interfaces 2017, 9, 26556−26564 PDF

186. Zhenfeng Zhu, Yu Gu, Shalong Wang, Yousheng Zou*, and Haibo Zeng* Improving Wearable Photodetector Textiles via Pricise Energy Level Alignment and Plasmonic Effect. Advanced Electronic Materials 2017, 1700281. PDF

185. Jun Chen, Ye Wu, Xiaoming Li, Fei Cao, Yu Gu, Kai Liu, Xuhai Liu, Yuhang Dong, Jianping Ji, and Haibo Zeng*. Simple and Fast Patterning Process by Laser Direct Writing for Perovskite Quantum Dots. Advanced Materials Technology 2017,1700132. PDF

184. Fei Cao, Dejian Yu, Xiaoming Li, Ying Zhu, Zhiguo Sun, Yalong Shen, Ye Wu,Yi Wei and Haibo Zeng*. Highly Stable and Flexible Photodetector Arrays Based on Low Dimensional CsPbBr3 Microcrystals and On-paper Pencil-drawn Electrodes. Journal of Materials Chemistry C, 2017, 5, 7441-7445. PDF

183. Qingsong Shan, Jianhai Li, Jizhong Song,* Yousheng Zou, Leimeng Xu, Jie Xue, Yuhui Dong, Chengxue Huo, Jiawei Chen, Boning Han and Haibo Zeng*. All-inorganic quantum-dot light-emitting diodes based on perovskite emitters with low turn-on voltage and high humidity stability. Journal of Materials Chemistry C, 2017, 5(18):4565-4570. PDF

182. Junnian Chen, Lin Gan, Fuwei Zhuge, Huiqiao Li, Jizhong Song, Haibo Zeng,* and Tianyou Zhai*. A Ternary Solvent Method for Large-Sized Two-Dimensional Perovskites. Angewandte Chemie, 2017, 56(9):2390. PDF

181. Shengli Zhang, Wenhan Zhou, Yandong Ma, Jianping Ji, Bo Cai, Shengyuan A. Yang, Zhen Zhu, Zhongfang Chen, and Haibo Zeng*. Antimonene Oxides: Emerging Tunable Direct Bandgap Semiconductor and Novel Topological Insulator. Nano Letters, 2017, 17, 3434−3440. PDF

180. Shalong Wang , Kang Dou , Yousheng Zou*, Yuhang Dong, Jubin Li, Dan Ju, Haibo Zeng*. Assembling tungsten oxide hydrate nanocrystal colloids formed by laser ablation in liquid into fast-response electrochromic films. Journal of Colloid and Interface Science 2017, 489, 85–91. PDF

179. Xiaoyong Xu,* Yali Wang, Rui Wang, Jing Pan, Jingguo Hu,* Haibo Zeng*. Creating Carbon–Oxygen Bonds over TiO2 Nanofibers for Synergistic Benefits of Visible-Light Response and Charge Separation toward Photocatalysis. Advanced Materials Interfaces, 2017, 4, 1600795

178. Jie Xue, Yu Gu, Qingsong Shan, Yousheng Zou, Jizhong Song,* Leimeng Xu, Yuhui Dong, Jianhai Li, and Haibo Zeng*. Constructing Mie-Scattering Porous Interface-Fused Perovskite Films to Synergistically Boost Light Harvesting and Carrier Transport. Angewandte Chemie, 2017, 56(19):5232. PDF

177. Dejian Yu, Fei Cao, Yalong Shen, Xuhai Liu, Ying Zhu, and Haibo Zeng*.Dimensionality and Interface Engineering of 2D Homologous Perovskites for Boosted Charge-Carrier Transport and Photodetection Performances. Journal of Physical Chemistry Letters, 2017, 8, 2565−2572. PDF

176. Wen-Rong Cai, Guang-Yao Zhang, Kun-Kun Lu, Hai-Bo Zeng, Serge Cosnier, Xue-Ji Zhang, and Dan Shan*. The Enhanced Electrochemiluminescence of One-Dimensional Self-Assembled Porphyrin Hexagonal Nanoprisms. Acs Applied Materials & Interfaces, 2017, 9, 20904−20912. PDF


175. Yusufkadie Yibi, Jiawei Chen, Jie Xue, Jizhong Song* , Haibo Zeng. Enhancement of adjustable localized surface plasmon resonance in ZnO nanocrystals via a dual doping approach. Science Bulletin, 2017(10):693-699. PDF

174.
 Hongbo Jiang, Zifeng Wang, Huiyuan Geng, Xiufeng Song, Haibo Zeng*, and Chunyi Zhi*. Highly Flexible and Self-Healable Thermal Interface Material Based on Boron Nitride Nanosheets and a Dual Cross-linked Hydrogel. Acs Applied Materials & Interfaces, 2017, 9, 10078−10084. PDF

173. Shufang Zhang ,* Chenming Zhang, Enbing Bi, Xiaoliang Miao, Haibo Zeng ,* Liyuan Han. Organic-inorganic halide perovskite solar cell with CH 3 NH 3 PbI 2 Br as hole conductor. Journal of Power Sources, 2017, 339:61-67. PDF

172. Pengfei Fu, Qingsong Shan, Yuequn Shang, Jizhong Song, Haibo Zeng ,* Zhijun Ning ,*Jinkang Gong*. Perovskite nanocrystals: synthesis, properties and applications. Science Bulletin, 2017, 62(5):369-380. PDF


171. Xiaoyong Xu *, Zhijia Bao , Wenshuai Tang, Haiyan Wu, Jing Pan, Jingguo Hu*, Haibo Zeng*. Surface states engineering carbon dots as multi-band light active sensitizers for ZnO nanowire array photoanode to boost solar water splitting. Carbon, 2017, 121, 201-208. PDF

170. Jizhong Song, Qingzhi Cui, Jianhai Li, Jiayue Xu,* Yue Wang, Leimeng Xu, Jie Xue, Yuhui Dong, Tian Tian, Handong Sun, and Haibo Zeng*. Ultralarge All-Inorganic Perovskite Bulk Single Crystal for High-Performance Visible–Infrared Dual-Modal Photodetectors. Advanced Optical Materials 2017, DOI: 10.1002/adom.201700157 PDF
 
169. Miao Yu, Chao Yang, Xiao-Ming Li, Tian-Yu Lei, Hao-Xuan Sun, Li-Ping Dai, Yu Gu, Xue Ning, Ting Zhou, Chao Wang,* Hai-Bo Zeng* and Jie Xiong*. Universal liquid-phase laser fabrication of various nano-metals encapsulated by ultrathin carbon shells for deep-UV plasmonics. Nanoscale 2017, 9, 8716 PDF
 
168. Meiqiu Xie, Shengli Zhang, Bo Cai, Yu Gu, Xuhai Liu, Erjun Kan*, Haibo Zeng*. Van Der Waals Bilayer Antimonene: A Promising Thermophotovoltaic Cell Material with 31% Energy Conversion Efficiency. Nano Energy 2017, 38, 561-568.
 
167. Shenghan Zou, Yongsheng Liu,* Jianhai Li, Caiping Liu, Rui Feng, Feilong Jiang, Yongxiang Li, Jizhong Song, Haibo Zeng,* Maochun Hong,* and Xueyuan Chen*. Stabilizing Cesium Lead Halide Perovskite Lattice through Mn (II)- Substitution for Air-Stable Light-Emitting Diodes. Journal of the American Chemical Society 2017, DOI: 10.1021/jacs.7b04000
 
166.  Zhengfeng Zhu, Dan Ju, Yousheng Zou*, Yuhui Dong, Linbao Luo, Tengfei Zhang, Dan Shan and Haibo Zeng*. Boosting Fiber-Shaped Photodetectors via" Soft" Interfaces. ACS applied materials & interfaces, 2017, 9(13): 12092.  PDF
 
165. Xuhai Liu, Dejian Yu, Fei Cao, Xiaoming Li*, Jianping Ji, Jun Chen, Xiufeng Song and Haibo Zeng* Low-Voltage Photodetectors with High Responsivity Based on Solution-Processed Micrometer-Scale All-Inorganic Perovskite Nanoplatelets. Small 2017, 13, DOI:10.1002/smll.201700364 PDF
 
164. Xiaoqin Shi, Xuhai Liu, Haibo Zeng*. ZrO2 quantum dots/graphene phototransistors for deep UV detection. Materials Research Bulletin, 2017, http://dx.doi.org/10.1016/j.materresbull.2017.05.049. 
 
163. Yuhui Dong, Yousheng Zou, Jizhong Song,* Jianhai Li, Boning Han,Qingsong Shan, Leimeng Xu, Jie Xue and Haibo Zeng*. An all-inkjet-printed flexible UV photodetector. Nanoscale, 2017, 9, 8580. PDF
 

162. Xiaoming Li, Yue Wang, Handong Sun,* and Haibo Zeng*. Amino-Mediated Anchoring Perovskite Quantum Dots for Stable and Low-Threshold Random Lasing. Advanced Materials, 2017, DOI: 10.1002/adma.201701185. PDF


161. Jie Xue, Jizhong Song, Yuhui Dong, Leimeng Xu, Jianhai Li, Haibo Zeng. Nanowire-based transparent conductors for flexible electronics and optoelectronics, Science Bulletin, 2017, 62,143–156. PDF

160. Shalong Wang, Kang Dou, Yousheng Zou, Yuhang Dong, Jubin Li, Dan Ju, Haibo Zeng*, Assembling tungsten oxide hydrate nanocrystal colloids formed by laser ablation in liquid into fast-response electrochromic films, Journal of Colloid and Interface Science, 2017, 489, 85-91 PDF


159. Shengli Zhang, Shiying Guo, Yaxin Huang, Zhen Zhu, Bo Cai, Meiqiu Xie, Wenhan Zhou and Haibo Zeng*, Two-dimensional SiP: an unexplored direct band-gap semiconductor, 2D Materials, 2017, 4, 015030 PDF


158. Yue Wang, Xiaoming Li, Venkatram Nalla, Haibo Zeng,* and Handong Sun*, Solution-Processed Low Threshold Vertical Cavity Surface Emitting Lasers from All-Inorganic Perovskite Nanocrystals, Advanced Functional Materials, 201727, 1605088. PDF


157. Xiaoming Li, Fei Cao, Dejian Yu, Jun Chen, Zhiguo Sun, Yalong Shen, Ying Zhu, Lin Wang, Yi Wei, Ye Wu, and Haibo Zeng*. All Inorganic Halide Perovskites Nanosystem: Synthesis, Structural Features, Optical Properties and Optoelectronic Applications. Small, 2017,13, 1603996 PDF

 


 156. Jun Chen, Xiaoming Li, Yu Gu, Hao Wang, Xiufeng Song, Haibo Zeng. Probing mesoscopic process of laser ablation in liquid by integrated method of optical beam deflection and time resolved shadowgraphy, Journal of Colloid and Inteface Science 2017, 489, 38-46. PDF
 

155. Xiaoming Li, Dejian Yu, Jun Chen, Yue Wang, Fei Cao, Yi Wei, Ye Wu, Lin Wang, Ying Zhu, Zhiguo Sun, Jianping Ji, Yalong Shen, Handong Sun, and Haibo Zeng*. Constructing Fast Carrier Tracks into Flexible Perovskite Photodetectors to Greatly Improve Responsivity. ACS Nano 201711(2), 2015-2023. PDF

154. Ye Wu,Yi Wei, Yong Huang, Fei Cao, Dejian Yu, Xiaoming Li, and Haibo Zeng. Capping CsPbBr3 with ZnO to Improve Performance and Stability of Perovskite Memristors. Nano Research 2017, 10(5): 1584–1594. PDF
 

153. Jianhai Li, Leimeng Xu, Tao Wang, Jizhong Song, Jiawei Chen, Jie Xue, Yuhui Dong, Bo Cai, Qingsong Shan, Boning Han, Haibo Zeng. 50-fold EQE Improvement up to 6.27% of Solution-processed All-inorganic Perovskite CsPbBr₃QLEDs via Surface Ligand Density Control. Advanced Materials, 201729, 1603885. PDF


152. Xiaoqin Shi, Zhengming Yang, Shichen Yin, Haibo Zeng*, Al plasmon-enhanced diamond solar-blind UV photodetector by coupling of plasmon and excitonsMaterials Technology, 2016, 31(9): 544-547 PDF

151. Yue Wang, Xiaoming Li, Sivaramapanicker Sreejith, Fei Cao, Zeng Wang, Mihaiela Corina Stuparu, Haibo Zeng,* and Handong Sun*. Photon Driven Transformation of Cesium Lead Halide Perovskites from Few‐Monolayer Nanoplatelets to Bulk Phase. Advanced Materials 2016, 28, 10637-10643.

150.  Yu Gu, Xiaoming Li, Jun Chen, and Haibo Zeng*. Anomalous plasmon resonance from confined diffusive charges: high quality and tunability from mid to far infrared wavebands. Optics Express, 2016, 24,  29908-29921. PDF

149.  Jianping Ji, Xiufeng Song, Jizi Liu, Zhong Yan, Chengxue Huo, Shengli Zhang, Meng Su, Lei Liao, Wenhui Wang, Zhenhua Ni, Yufeng Hao, and Haibo Zeng*. Two-dimensional antimonene single crystals grown by van der Waals epitaxy. Nature Communications, 2016, 7: 13352. PDF

148. Bo Cai, Meiqiu Xie, Shengli Zhang, Chengxi Huang, Erjun Kan, Xianping Chen, Yu Gu, Haibo Zeng.* A promising two-dimensional channel material: monolayer antimonide phosphorus. Science China Materials, 2016, 59 , 648-656. PDF


147. Jizhong Song, Xue Ning, Haibo Zeng. ZnO nanowire lines and bundles: Template-deformation-guided alignment for patterned field-electron emitters. Current Applied Physics 2015, 15 (11), 1296-1302.
  
146. Jie Xue, Jizhong Song, Yousheng Zou, Chengxue Huo, Yuhui Dong, Leimeng Xu, Jianhai Li and Haibo Zeng. Nickel concentration-dependent opto-electrical performances and stability of Cu@ CuNi nanowire transparent conductors. RSC Advance. 2016, 6, 91394-91400. 

 

145. Yuhui Dong, Yu Gu, Yousheng Zou, Jizhong Song, Leimeng Xu, Jianhai Li, Jie Xue, Xiaoming Li, Haibo Zeng. Improving All-Inorganic Perovskite Photodetectors by Preferred Orientation and Plasmonic Effect. Small, 2016, 12, 5622–5632. 


144. Yuhui Dong, Yousheng Zou, Jizhong Song,Zhengfeng Zhu, Jianhai Li, Haibo Zeng. Self-Powered Fiber-shaped Wearable Omnidirectional Photodetectors, Nano Energy, 2016, 30, 173-179.


143. Xiufeng Song, Qiguang Li, Jianping Ji, Zhong Yan, Yu Gu, Chengxue Huo, Yousheng Zou, Chunyi Zhi and Haibo Zeng, A comphrehensive investigation n CVD growth thermokinetics of h-BN white graphene. 2D Mater,2016, 3, 035007. PDF


142. Meiqiu Xie, Shengli Zhang, Bo Cai, Yong Huang, Yousheng Zou, Yu Gu and Haibo Zeng*. A Promising Two-dimensional Solar Cell Donor: Black Arsenic–phosphorus Monolayer with 1.54 eV Direct Bandgap and Mobility Exceeding 14,000 cm2V-1s-1Nano energy2016, 28, 433-439. PDF
 

 
141. Meiqiu Xie, Shengli Zhang, Bo Cai, Zhen Zhu, Yousheng Zou and Haibo Zeng. Two-dimensional BX (X = P, As, Sb) semiconductors with mobilities approaching graphene. Nanoscale, 2016,8, 13407–13413. PDF


140. 
Xiaoming Li, Dejian Yu, Fei Cao, Yu Gu, Yi Wei, Ye Wu, Jizhong Song, Haibo Zeng,* Healing All-inorganic Perovskite Films via Recyclable Dissolution-Recyrstallization for Compact and Smooth Carrier Channels of Optoelectronic Devices with High Stability, Advanced Functional Materials 2016, DOI: 10.1002/adfm.201601571. 


139. Shengli Zhang, Meiqiu Xie, Bo Cai, Haijun Zhang, Yandong Ma, Zhongfang Chen, Zhen Zhu, Ziyu Hu, Haibo Zeng,* Semiconductor-topological insulator transition of two-dimensional SbAs induced by spin-orbital coupling, Phy. Rev. B 2016, 93, 245303. PDF


138. Jizhong Song , Leimeng Xu , Jianhai Li, Jie Xue, Yuhui Dong, Xiaoming Li, and Haibo Zeng. Monolayer and Few‐Layer All‐Inorganic Perovskites as a New Family of Two‐Dimensional Semiconductors for Printable Optoelectronic Devices. Advanced Materials. 2016, 28, 4861–4869.

137. Muchen Rui, Xiaoming Li, Lin Gan, Tianyou Zhai, Haibo Zeng,* Ternary Oxide Nanocrystals: Universal Laser-Hydrothermal Synthesis, Optoelectronic and Electrochemical Applications, Advanced Functional Materials 2016, 10.1002/adfm.201600785PDF


136. Xuechao Yu, Shengli Zhang, Haibo Zeng,* Qijie Wang,* Lateral black phosphorene P-N junctions formed via chemical doping for high performance near-infrared photodetector, Nano Energy 2016, 25, 34-41. PDF


135. Zhengfeng Zhu, Yousheng Zou, Weida Hu, Yuebin Li, Yu Gu, Bingqiang Cao, Nan Guo, Lin Wang, Jizhong Song, Shengli Zhang, Haoshuang Gu, Haibo Zeng,* Near-Infrared Plasmonic 2D Semimetals for Applications in Communication and Biology, Advanced Functional Materials 2016, 26, 1793-1802. PDF


134. Shengli Zhang, Meiqiu Xie, Fengyu Li, Zhong Yan, Yafei Li, Erjun Kan, Wei, Liu, Zhongfang Chen, Haibo Zeng,* Semiconducting Group 15 Monolayers: A Broad Range of Band Gaps and High Carrier Mobilities, Angew. Chem. In. Ed. 2016, 55, 1666-1669. PDF


133. Dong Mao, Bobo Du, Dexing Yang, Shengli Zhang, Yadong Wang, Wending Zhang, Xiaoyang She, Huachao Cheng, Haibo Zeng,* Jianlin Zhao,* Nonlinear saturable absorption of liquid-exfoliated molybdenum/tungstem ditelluide nanosheets, Small 2016, 12, 1489-1497. PDF
 

132. Yue Wang, Xiaoming Li, Xin Zhao, Lian Xiao, Haibo Zeng,* Handong Sun,* Nonlinear absorption and low-threshold multi-photon pumped stimulated emission from all-inorganic perovskite nanocrystals, Nano Letters 2016, 16 (1), 448. PDF
 

131. Xiaoming Li, Ye Wu, Shengli Zhang, Bo Cai, Yu Gu, Jizhong Song, and Haibo Zeng. CsPbX3 Quantum Dots for Lighting and Displays: Room-Temperature Synthesis, Photoluminescence Superiorities, Underlying Origins and White Light-Emitting Diodes. Advanced Functional Materials 2016, 26, 2435–2445. PDF 

130. Meiqiu Xie, Shengli Zhang, Bo Cai, Yousheng Zou and Haibo Zeng. N-and p-type doping of antimonene. RSC Advance, 2016, 6, 14620-14625. PDF
 

129. Yong Huang, Zihan Shen, Ye Wu, Meiqiu Xie, Yanqiang Hu, Shufang Zhang, Xiaoqin Shi and Haibo Zeng. CuO/ZnO memristors via oxygen or metal migration controlled by electrodes. AIP Advances 2016, 6(2): 025018. PDF
 

128.Yong Huang, Zihan Shen, Ye Wu, Xiaoqiu Wang, Shufang Zhang, Xiaoqin Shi and Haibo Zeng. Amorphous ZnO based resistive random access memory. RSC Advances 2016, 6, 17867-17872. PDF
 

127. Lianfu Jiang, Binghui Lin, Xiaoming Li, Xiufeng Song, Hui Xia,* Liang Li,* and Haibo Zeng* Monolayer MoS2−Graphene Hybrid Aerogels with Controllable Porosity for Lithium-Ion Batteries with High Reversible Capacity ACS Applied Materials and Interfaces 2016, DOI: 10.1021/acsami.5b10692 PDF

126. Yue Wang, Xiaoming Li, Jizhong Song, Lian Xiao, Haibo Zeng,* Handong Sun,* All-Inorganic Colloidal Pervoskite Quntum Dots: A New Class of Lasing Materials with Favorable Characteristics, Advanced Materials 2015, 27, 7101-7108. PDF
 

125. Bo Cai, Shengli Zhang, Zhong Yan, and Haibo Zeng*, Noncovalent Molecular Doping of Two-Dimensional Materials, ChemNanoMat 2015, 1, 542 – 557 PDF

124. Yue Wang, Xiaoming Li, Xin Zhao, Lian Xiao, Haibo Zeng,* Handong Sun,* 
Nonlinear Absorption and Low-Threshold Multiphoton Pumped Stimulated Emission from All-Inorganic Perovskite Nanocrystals. NanoLetter 2015doi: 10.1021/acs.nanolett.5b04110 PDF

123.  Yue Wang, Xiaoming Li, Jizhong Song, Lian Xiao, Haibo Zeng,* Handong Sun,* Superior optical gain and lasing characteristics from all-inorganic perovskite quantum dots, Advanced Materials 2015, Accepted. PDF


122.  Jizhong Song, Jianhai Li, Xiaoming Li, Leimeng Xu, Yuhui Dong, Haibo Zeng,* Quantum Dot Light-emitting Diodes based on Inorganic Perovskite Cesium Lead Halides (CsPbX3), Advanced Materials 2015, 27, 7162-7167. PDF
121.  Shibing Ni, Jicheng Zhang, Jianjun Ma, Xuelin Yang, Lulu Zhang, Xiaoming Li, Haibo Zeng* Approaching Theoretical Capacity of Li3VO4 via Electrochemical Reconstruction, Advanced Materials Interfaces 2015, Accepted. 
120.  Xiaoming Li, Qiguang Li, Ye Wu, Muchen Rui, and Haibo Zeng*, Two-Dimensional, Porous Nickel−Cobalt Sulfide for High-Performance Asymmetric Supercapacitors, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015 doi: 10.1021/acsami.5b05400 PDF
 

119.  Xiaoming Li, Haibo Zeng,* Carbon/graphene dots for optoelectronic device applications: a review, Advanced Functional Materials 2015, DOI: 10.1002/adfm.201501250.
118.  Lianfu Jiang, Shengli Zhang, Sergei A. Kulinich, Xiufeng Song, Haibo Zeng,* Optimizing Hybridization of 1T and 2H Phases in MoS2 Monolayers to Improve Capacitances of Supercapacitors, Materials Research Letters 2015, Accepted.
117.   Shengli Zhang, Yonghong Hu, Ziyu Hu, Bo Cai, Haibo Zeng,* Hydrogenated Arsenenes as Planar Magnet or Dirac Material, Applied Physics Letters 2015, Accepted.

 116.  Shengli Zhang, Zhong Yan, Yafei Li, Zhongfang Chen, Haibo Zeng,* Atomically Thin Arsenene and Antimonene: Semimetal-semiconductor and Indirect-direct Band Gap Transitions, Angewandte Chemie International Edition 2015, DOI: 10.1002/anie.201411246(IF: 13.7, Citations: 0) 
Selected as Journal Cover and Hot Paper;
Highlighted by Nature, http://www.nature.com/nature/journal/v517/n7534/pdf/517246c.pdf;
Highlighted by NanoWerkhttp://www.nanowerk.com/spotlight/spotid=38681.php;
Highlighted by ChemistryViews,  http://www.chemistryviews.org/details/ezine/7241602/As_and_Sb_Monolayers_as_2D_Semiconductors.html;
Highlighted by MaterialsViews, http://www.materialsviewschina.com/2015/01/15239/

115.  Jizhong Song, Sergei A. Kulinich, Jianhai Li, Yanli Liu, Haibo Zeng,* A General One-Pot Strategy for the Synthesis of High-Performance Transparent-Conducting-Oxide Nanocrystal Inks for All-Solution-Processed Devices, Angewandte Chemie International Edition 2015, 54, 462-466. Selected as Back Cover, Highlighted by NanoWerk, http://www.nanowerk.com/spotlight/spotid=38639.php
114.  Xiaoming Li, Yanli Liu, Xiufeng Song, Hao Wang, Haoshuang Gu, Haibo Zeng,* Intercrossed Carbon Nanorings with Pure Surface States as Low-Cost and Environment-Friendly Phosphors for White-Light-Emitting Diodes, Angewandte Chemie International Edition 2015, 54, 1759-1764. Highlighted by by NanoWerk and ChemistryViews, http://www.chemistryviews.org/details/ezine/6915471/Low-Cost_Nontoxic_White_LEDs.htmlhttp://www.nanowerk.com/spotlight/spotid=38220.php
113.  Xiaoming Li, Haibo Zeng,* Carbon/graphene dots for optoelectronic device applications: a review Advanced Functional Materials 2015, DOI: 10.1002/adfm.201501250R1.
112.  Xiaoming Li, Yanli Liu, Jizhong Song, Jiayue Xu, Haibo Zeng,* MgZnO Nanocrystals: Mechanism for Dopant-Stimulated Self-assembly, Small 2015, doi: 10.1002/smll.201501550.
111. Zheng Yang, Xincun Dou, Shengli Zhang, Linjuan Guo, Baiyi Zu, Zhaofeng Wu, Haibo Zeng,* Interface-Modulation Boosting Ultra-sensitive Schottky Sensors Towards Trace Nitro-explosives, Advanced Functional Materials 2015, DOI: adfm.201501120. 
110.  Wenting Wu, Liying Zhan, Weiyu Fan, Jizhong Song, Xiaoming Li, Zhongtao Li, Ruiqin Wang, Jinqiang Zhang, Jingtang Zheng, Mingbo Wu,* Haibo Zeng,* Cu-N Dopants Boosting Electron Transfer and Photooxidation Reaction of Carbon Dots, Angewandte Chemie International Edition 2015, DOI: 10.1002/anie.201501912 and 10.1002/ange.201501912.
109. Jizhong Song, Haibo Zeng,Transparent electrodes printed with nanocrystal inks for flexible and smart devices, Angew. Chem. In. Ed. 2015, 54, 9760-9774. PDF
108.  Zhigang Li, Yu Gu, Yanping Li, Shangshen Fang,* Zhaorong Yang, Yuheng Zhang, Haibo Zeng,* Hemi-shell Arrays Harvesting Light on Ultra-Broad Band, Advanced Optical Materials 2015, doi:10.1002/adom.201500096.
107.  Huijie Zhao, Xiufeng Song, Haibo Zeng,* 3D white graphene foam scavengers: vesicant-assisted foaming boosts high yields and hierarchical pores for super-strong pollutant removal applications, NPG Asia Materials 2015doi:10.1038/am.2015.8.
106.  Xiaoming Li, Lianfu Jiang, Haibo Zeng,* 3D Integrating large specific surface area and high conductivity in hydrogenated NiCo2O4 double-shell hollow spheres to improve supercapacitors, NPG Asia Materials 2015, 7, e165-e173.
105.  Haibo Zeng*, Xiaoming Li, Huijie Zhao, Xue Ning, Jiayue Xu, In-situ electron beam irradiation-driven formation of quantum Dots, RSC Advances 2015, 5, 25717 - 25722.
104.  Bo Cai, Shengli Zhang, Ziyu Hu, Yonghong Hu, Haibo Zeng,* Tinene: A two-dimensional Dirac material with 72 meV band gap, Physical Chemistry Chemical Physics 2015,DOI: 10.1039/C5CP00563A.
103.  Huijie Zhao, Jizhong Song, Xiufeng Song, Zhong Yan, Haibo Zeng,* Ag/white graphene foam for catalytic oxidation of methanol with high efficiency and stability, Journal of Materials Chemistry A 20153, 6679 - 6684.
102.  Lianfu Jiang, Haibo Zeng,* Comment on “Strongly luminescent monolayered MoS2 prepared by effective ultrasound exfoliation” [Nanoscale 2013, 5, 3387], Nanoscale 2015, 7, 4580 - 4583.
101.  Arzu Cosgun, Renli Fu,* Weina Jiang, Jianhai Li, Jizhong Song, Xiufeng Song, Haibo Zeng*, Flexible 1 quantum dot–PVA composites for white LEDs†, Journal of Materials Chemistry C 2015, 3, 257-264.  http://pubs.rsc.org/En/content/articlelanding/2015/tc/c4tc02256d#!divAbstract
100.  Ziyu Hu, Shengli Zhang, Yan-Ning Zhang, Da Wang, Haibo Zeng*, Li-Min Liu*, Modulating the phase transition between metallic and semiconducting single-layer MoS2 and WS2 through size effects, Physical Chemistry Chemical Physics 2015, 17, 1099-1105. http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2014/cp/c4cp04775c
99.   Qin Xu, Lijuan Cai, Huijie Zhao, Jiaqian Tang, Yuanyuan Shen, Xiaoya Hu, Haibo Zeng,* Forchlorfenuron detection based on its inhibitory effect towards catalase immobilized on boron nitride substrate, Biosensors & Bioelectronics 2015, 63, 294-300. 
 
98. Jizhong Song, Jianhai Li, Jiayue Xu, Haibo Zeng,* Superstable transparent conductive Cu@Cu4Ni nanowire elastomer composites against oxidation, bending, stretching, and twisting for flexible and stretchable optoelectronics, Nano Letters, 2014, 14(11), 6298-6305. Highlighted by NanoWerk http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nl502647k
 
97. Xiaoming Li, Shengli Zhang, Sergei A. Kulinich, Yanli Liu, Haibo Zeng,* Engineering surface states of carbon dots       to achieve  controllable luminescence for solid-luminescent composites and sensitive Be2+ detection, Scientific         Reports, 2014, 4, 4976-4983. http://www.nature.com/articles/srep04976
 
96. Xiaoming Li, Jizhong Song, Yanli Liu, Haibo Zeng,* Controlling oxygen vacancies and properties of ZnO, Current       Applied Physics, 2014, 14, 521-527. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1567173914000108
95. Yong Huang, Ying Luo, Zihan Shen, Guoliang Yuan, Haibo Zeng,* Unipolar resistive switching of ZnO-single-wire        memristors, Nanoscale Research Letters, 2014, 9, 381-385. http://www.nanoscalereslett.com/content/9/1/381
94. Y. S. Zou,* H. P. Wang, S. L. Zhang, D. Lou, Y. H. Dong, X. F. Song and H. B. Zeng*, Structural, electrical and optical properties of Mg-doped CuAlO2 films by pulsed laser deposition, RSC Advances, 2014, 4, 41294-41300. http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2014/RA/C4RA06390B#!divAbstract
93. Jinlian Hu, Haibo Zeng, Cong Wang, Zhigang Li, Caixia Kan, Youwen Liu, Interband π plasmon of graphene: strong small-size and field-enhancement effects, Physical Chemistry Chemical Physics 2014, 16, 23483-23491. http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2014/CP/c4cp02299h#!divAbstract

92. Y. S. Zou. Y. C. Zhang, D. Lou, H. P Wang, L. Gu, Y. H. Dong, K. Dou, X. F. Song, Haibo Zeng, Structural and     optical properties of WO3 films deposited by pulsed laser deposition, Journal of Alloys and Compounds, 2014,        583, 465-470. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838813020513
91. Xiaoqin Shi, Chen Yang, Liang Zhang, Zhongding Lu, Yun Zhu, Dayu Tang, Chong Cui, Haibo Zeng,                   Mesoporous Alumina Microfibers In Situ Transformation from AACH Fibers and the Adsorption                                     Performance, Journal of Nanomaterials, 2014, 381235, DOI:10.1155/2014/381235.                                                   http://www.hindawi.com/journals/jnm/2014/381235/
90. Xiang Wu, Xijin Xu, Chuanfei Guo, Haibo Zeng, Metal Oxide Heterostructures for Water Purification, Journal of    Nanomaterials, 2014, 603096, DOI: 10.1155/2014/603096.http://www.hindawi.com/journals/jnm/2014/603096/
89. Jizhong Song, Sergei A. Kulinich, Jian Yan, Zhigang Li, Jianping He, Caixia Kan, Haibo Zeng,* Epitaxial ZnO               Nanowire-on-Nanoplate Structures as Efficient and Transferable Field Emitters, Advanced Materials, 2013, 25,         5677–5825.(IF:14.8;Citations:0)Selected as Inside Front Cover, Highlighted by Materials Views                 Wiley http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201370252/abstract 

88. Xiufeng Song, Jinlian Hu, Haibo Zeng,* Two-dimensional semiconductors: recent progress and future                         perspectives, Journal of Materials Chemistry C2013, 1, 2952-2969. 1st most-read JMCC article in                         March; 1st most-read JMCC article in Quarter                                                                                                                 2 http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2013/TC/C3TC00710C#!divAbstract
87. Zhigang Li, Wenwu Zhong, Xiaoming Li, Haibo Zeng,* Guping Wang, Weike Wang, Zhaorong Yang, Yuheng               Zhang, Strong room-temperature ferromagnetism of pure ZnO nanostructure arrays via colloidal                                   template, Journal of Materials Chemistry C, 2013, 1, 6807-6812.                                                                                 http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2013/tc/c3tc31387e#!divAbstract
86. Xiaoming Li, Yufang Li, Haibo Zeng,* Multiexciton generation in semiconductor nanocrystals: a potential avenue         toward efficient solar cells, Science of Advanced Materials, 2013, 5, 1585-1595.                                                         http://www.ingentaconnect.com/content/asp/sam/2013/00000005/00000011/art00008
85. Chunyi Zhi, Shigenori Ueda, Haibo Zeng, Xuebin Wang, Wei Tian, Xi Wang, Yoshio Bando, Dmitri Golberg, Weak       morphology dependent valence band structure of boron nitride, Journal of Applied Physics, 2013, 114, 054306.       http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?reload=true&arnumber=6574768
84. Y. S. Zou, L. L. He, Y. C. Zhang, X. Q. Shi, Z. X. Li, Y. L. Zhou, C. J. Tu, L. Gu, H. B. Zeng, The microstructure             and electrochemical properties of boron-doped nanocrystalline diamond film electrodes and their application in           non-enzymatic glucose detection, Journal of Applied Electrochemistry, 2013, 43, 911-917.                                       http://link.springer.com/article/10.1007/s10800-013-0587-5
83. Y. S. Zou, L. L. He, Y. C. Zhang, Z. X. Li, H. P. Wang, L. Gu, C. J. Tu, H. B. Zeng, Construction and surface                 enhanced Raman scattering activity of gold nanoparticles array on boron doped diamond film, Materials                     Chemistry and Physics, 2013, 141, 816-821.                                                                                                                  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0254058413004653
82. Yanli Liu, Yufang Li, Haibo Zeng,* ZnO-Based Transparent Conductive Thin Films: Doping, Performance, and           Processing, Journal of Nanomaterials, 2013, 196521, DOI: 10.1155/2013/196521.                                                     http://www.hindawi.com/journals/jnm/2013/196521/
81. Xiang Wu, Xijin Xu, Haibo Zeng, Chuanfei Guo, Self-assembly of semiconductor metal oxide                                         nanostructures, Journal of Nanomaterials, 2013, 459516, DOI: 10.1155/2013/459516.                                               http://www.hindawi.com/journals/jnm/2013/459516/
80. Haibo Zeng,* Xiwen Du, Subhash C. Singh, Sergei A. Kulinich, Shikuan Yang, Jianping He, Weiping Cai,                     Nanostructures fabrication via laser ablation/irradiation in liquid: comprehensive review and recent progress, Adv.       Funct. Mater. 2012, 22, 1333-1353. Invited Feature Article
79. Shikuan Yang, Brian Kiraly, William Yi Wang, Shunli Shang, Bingqiang Cao, Haibo Zeng, Yanhui Zhao, Weizhou         Li, Zikui Liu, Weiping Cai, Tony Jun Huang, Fabrication and Characterization of Beaded SiC Quantum Rings with         Anomalous Red Spectral Shift, Adv. Mater. 2012, 24, 5598-5603.                                                                                 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201202286/full
78. Jinlian Hu, Lu Chen, Zichao Lian, Min Cao, Haijin Li, Wenbin Sun, Niuliu Tong, Haibo Zeng, Deep-Ultraviolet                Blue-Light Surface Plasmon Resonance of Al and Al-core/Al2O3 shell in Spherical and Cylindrical                                Nanostructures, J. Phys. Chem. C 2012, 116, 15584-15590. http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp305844g
77. Dmitri Golberg, Pedro M. F. J. Costa, Mingsheng Wang, Xianlong Wei, Daiming Tang, Zhi Xu, Yang Huang, Ujjal K.       Gautam, Baodan Liu, Haibo Zeng, Naoyki Kawamoto, Chunyi Zhi, Masanori Mitome, Yoshio Bando, Nanomaterial       Engineering and Property Studies in a Transmission Electron Microscope, Adv. Mater. 2012, 24, 177-194.                  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201102579/full
76. Haibo Zeng,* Subhash C. Singh, Chunlei Guo, Rusen Yang, Guowei Yang, A Special Issue on Nanomaterials by          Laser Processing, Sci. Adv. Mater. 2012, 4, 365-367.

       http://www.ingentaconnect.com/content/asp/sam/2012/00000004/F0020003/art00001?                                                  token=004316b9a04798383 a4b3b2570747b597a41384d3b2b41542a72752d7b944b1be3d
75. S. C. Singh,* Haibo Zeng,* Nanomaterials and nanopartterns based on laser processing: a brief review on                 current state of art, Sci. Adv. Mater. 2012, 4, 368-390.
      http://www.ingentaconnect.com/content/asp/sam/2012/00000004/F0020003/art00002?                                                 token=004717ac4f4cef9573d2570257050233e6c78315176313a677c4e724725a8f5e876781e
74. S. K. Yang, H. B. Zeng,* Hybrid Achitectures: spherical Au nanoparticles on cubic AgCl sub-micrometer                       particles, Sci. Adv. Mater. 2012, 4, 449-454. 
      http://www.ingentaconnect.com/content/asp/sam/2012/00000004/F0020003/art00008?                                                 token=003e1496b1b86720297d7634247b512b607a3f7b5e2c746d3f4e4b256ad7d7
73. P. Zhang, G. D. Zhou, H. B. Gong, H. Y. Xu, D. Nakamura, T. Okada, H. B. Zeng,* B. Q. Cao,* Pressure-induced         growth evolution of different ZnO nanostructures by a pulsed laser ablation method, Sci. Adv. Mater. 2012, 4,             455-462. 
      http://www.ingentaconnect.com/content/asp/sam/2012/00000004/F0020003/art00009?                                                 token=004e1b7fd007169e96539412f415d7678253e706e2b5f5f24516f2530332948e442cecd9228a24
72. Xiaohe Liu, Dan Zhang, Jinghui Jiang, Ning Zhang, Renzhi Ma, Haibo ZengBaoping Jia, Shoubao Zhang and             Guanzhou Qiu, General synthetic strategy for high-yield and uniform rare-earth oxysulfate (RE2O2SO4, RE = La,         Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Y, Ho, and Yb) hollow spheres, RSC Adv.2012, 2, 9362-9365.                                         http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2012/ra/c2ra21007j/unauth#!divAbstract
71. Xijin Xu,Xiaosheng Fang, Yoshio BandoTianyou Zhai, Haibo Zeng,* Baodan Liu, Xiaoye HuDmitri Golberg,           TiO2 nanotubes with tube-in-tube porous walls: fabrication, formation mechanism and photocatalytic                             properties, Small 2011, 7, 445-449. Selected as Cover Image                                                                                    http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smll.201001849/abstract
70. Haibo Zeng,* Shikuan Yang, Weiping Cai, Reshaping Formation and Luminescence Evolution of ZnO Quantum         Dots by Laser-Induced Fragmentation in Liquid, J. Phys. Chem. C 2011, 115, 5038-5043. Invited Research             Article for special issue “Laser Ablation and Nanoparticle Generation in Liquids” edited by Stephan Barcikowski       and Fumitaka Mafune http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp109010c
69. Liang Li,* Tianyou Zhai, Haibo Zeng,* Xiaosheng Fang, Yoshio Bando, Dmitri Golberg, Polystyrene sphere-               assisted one-dimensional nanostructure arrays: synthesis and applications, J. Mater. Chem. 2011, 21, 40-                 56. Invited Feature Article                                                                                                                                           http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2011/jm/c0jm02230f/unauth#!divAbstract
68. Shikuan Yang, Jingjing Xu, Zhenyang Wang, Haibo Zeng,* Yong Lei, Janus particle arrays with multiple structural       controlling abilities synthesized by seed-directed deposition, J. Mater. Chem. 2011, 21, 11930-11935.                         http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2011/jm/c1jm10197h#!divAbstract
67. Shikuan Yang, Weizhou Li, Bingqiang Cao, Haibo Zeng,* Origin of blue emission from Si nanoparticles: direct             transition and interface recombination, J. Phys. Chem. C 2011, 115, 21056-21062.                                                       http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp2075836
66. Shibing Ni, Haibo Zeng,* Xuelin Yang, Fabrication of VO2(B) nanobelts and their application in lithium ion                   batteries, J. Nanomater. 2011, Volume 2011, Article ID 961389, 4 pages, doi:10.1155/2011/961389.                           http://www.hindawi.com/journals/jnm/2011/961389/ref/
65. Xuebin Wang, Chunyi Zhi, Liang Li, Haibo Zeng, Chun Li, Masanori Mitome, Dmitri Golberg, Yoshio Bando,                 “Chemical blowing” of thin-walled bubbles: high-throughout fabrication of large-area, few-layered BN and Cx-BN            nanosheets, Adv. Mater. 2011, 23, 4072-4076.                                                                                                              http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201101788/abstract
64. Feng Xu, Yuting Shen, Litao Sun, Haibo Zeng, Yinong Lu, Enhanced photocatalytic activity of hierarchical ZnO           nanoplate-nanowire architecture as environmentally safe and facilely recyclable photocatalyst, Nanoscale 2011,         3, 5020-5025. http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2012/NR/c1nr11033k#!divAbstract
63. Shikuan Yang, Haibo Zeng, Huaping Zhao, Hongwen Zhang, Weiping Cai, Luminescent hollow carbon shells and       fullerene-like carbon spheres produced by laser ablation with toluene, J. Mater. Chem. 2011, 21, 4432-4436.             http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2011/jm/c0jm03475d#!divAbstract
62. Shuyan Gao, Zhengdao Li, Kai Jiang, Haibo Zeng, Liang Li, Xiaosheng Fang, Xiaoxia Jia, Yanli Chen,                         Biomolecule-assisted in situ route toward 3D superhydrophilic Ag/CuO micro/nanostructures with excellent                   artificial sunlight self-cleaning performance, J. Mater. Chem. 2011, 21, 7281-7288.                                                       http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2011/jm/c0jm04533k#!divAbstract 
61. Shikuan Yang, Weiping Cai, Hongwen Zhang, Haibo Zeng, Yong Lei, A General Strategy for Fabricating Unique         Carbide Nanostructures with Excitation Wavelength-Dependent Light Emissions, J. Phys. Chem. C 2011, 115,             7279-7284. http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp111873k
60. Xijin Xu, Chengchun Tang, Haibo Zeng, Tianyou Zhai, Shanqing Zhang, Huijun Zhao, Yoshio Bando, Dmitri                 Golberg, Structural Transformation, Photocatalytic, and Field-Emission Properties of Ridged TiO2                               Nanotubes, ACS Applied Materials & Interfaces 2011, 3, 1352-1358.                                                                           http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/am200152b
59. Xilun Hu, Haibo Gong, Hongyan Xu, Haoming Wei, Bingqiang Cao, Guangqiang Liu, Haibo Zeng, Weiping Cai,           Influences of target and liquid media on morphologies and optical properties of ZnO nanoparticles prepared by           laser ablation in solution, J. Am. Cera. Soc. 2011, 94, 4305-4309.
      http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1551-2916.2011.04643.x/full
58. Haibo Zeng,* Guotao Duan, Yue Li, Shikuan Yang, Xiaoxia Xu, Weiping Cai, Blue Luminescence of ZnO                      Nanoparticles Based on Nonequilibrium Process: Defect Origins and Emission Controls, Adv. Funct.                            Mater. 2010, 20.561-572. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.200901884/full
57. Haibo Zeng,* Chunyi Zhi, Zhuhua Zhang, Xianlong Wei, Xuebin Wang, Wanlin Guo, Yoshio Bando, Dmitri                   Golberg, “White graphene”: Boron Nitride Nanoribbons via Boron Nitride Nanotube Unwrapping, Nano Lett 2010,         10, 5049-5055. http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nl103251m
      Highlighted by “Nature-Asia Materials”http://www.natureasia.com/asia-materials/highlight.php?id=832,                 “Boron nitride: Skimming off the top”
      Highlighted by “Nanowerk-Nanotechnology                                                                                                             Spotlight”http://www.nanowerk.com/spotlight/spotid=18902.php, “The rise of white graphene”
56. Haibo Zeng,* Jingbiao Cui, Bingqiang Cao, Ursula Gibson, Yoshio Bando, Dmitri Golberg, Electrochemical                 Deposition of ZnO Nanowire Arrays: Organization, Doping, and Properties, Sci. Adv. Mater. 2010, 2, 336-                   358. Invited Review for special issue “Nanowires” edited by Prof. Guozhen Shen                                                        http://www.ingentaconnect.com/content/asp/sam/2010/00000002/00000003/art00005?                                                 token=003d11b83383a4b3b2570747b597a41382d2c49635d2a72752d7b8c0ce614
55. Haibo Zeng,* Yoshio Bando, Xijin Xu, Liang, Li, Tianyou Zhai, Xiaosheng Fang, Dmitri Golberg, Heteroepitaxial           Growth of ZnO Nanorod Arrays on GaAs (111) Substrate by Electrochemical Deposition, Eur. J. Inorg.                         Chem. 2010, 20, 4339-4343. Invited Article for special issue “One- and Two-Dimensional Inorganic                           Nanomaterials” edited by Prof. C. N. R. Rao http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejic.201000527/full
54. Shuyan Gao,* Zhengdao Li, Xiaoxia Jia, Kai Jiang, Haibo Zeng,* Bioinspired synthesis of well faceted CuI                   nanostructures and evaluation of their catalytic performance for coupling reactions, Green Chemistry 2010, 12,         1442-1447. http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2010/gc/c0gc00046a#!divAbstract
53. Jinlian Hu, Weiping Cai, Peisheng Liu, Haibo Zeng, Yue Li, Cuncheng Li, Evolution of Surface Plasmon                       Resonance for Silver Particle Film on Mesoporous SiO2 and Soda-Lime Glass During Heating in Air and H2J.             Nanosci. Nanotech. 2010, 10, 5369-5373.                                                                                                                     http://www.ingentaconnect.com/content/asp/jnn/2010/00000010/00000008/art00085
52. Tianyou Zhai, Xiaosheng Fang, Haibo Zeng, Xijin Xu, Bando Yoshio, Dmitri Golberg, Vapor-phase synthesis of           one-dimensional ZnS, CdS, and ZnxCd1-xS nanostructures, Pure. Appl. Chem. 2010, 82, 2027-2053.                         http://www.degruyter.com/view/j/pac.2010.82.issue-11/pac-con-09-09-18/pac-con-09-09-18.xml?format=INT
51. Weihua Di, Naoto Shirahata, Haibo Zeng, Yoshio Sakka, Fluorescent sensing of colloidal CePO4:Tb nanorods           for rapid, ultrasensitive and selective detection of vitamin C, Nanotech. 2010, 21, 365501-365507.                               http://iopscience.iop.org/0957-4484/21/36/365501
50. Peisheng Liu, Weiping Cai, Zhigang Li, Haibo Zeng, Jinlian Hu, Optical Study of the Reduction of Hexavalent               Chromium by Iron-Based Nanoparticles, J. Nanosci. Nanotech. 2010, 10, 5389-5392.                                                   http://www.ingentaconnect.com/content/asp/jnn/2010/00000010/00000008/art00089
49. Baodan Liu, Yoshio Bando, Xin Jiang, Chun Li, Xiaosheng Fang, Haibo Zeng, Takeshi, Terao, Chengchun Tang,       Masanori Mitome, Dimitri Golberg, Self-assembled ZnS nanowire arrays: synthesis, in situ Cu doping and field             emission, Nanotech. 2010, 21, 375601-375610. http://iopscience.iop.org/0957-4484/21/37/375601
48. Xijin Xu, Xiaosheng Fang, Haibo Zeng, Tianyou Zhai, Bando Yoshio, Dmitri Golberg, One-dimensional                         nanostructures in porous anodic alumina membranes, Sci. Adv. Mater. 2010, 2, 273-294.                                           http://www.ingentaconnect.com/content/asp/sam/2010/00000002/00000003/art00003?                                                 token=0047153e1d960275c277b42572b67547677342445237b6d592f3f3b2cc6de991db3a2aa
47. Dmitri Golberg, Bando Yoshio, Yang Huang, Zhi Xu, Xianlong Wei, Laure Bourgeois, Mingsheng Wang, Haibo             Zeng, Jing Lin, Chunyi Zhi, Recent advances in boron nitride nanotubes and nanosheets, Isr. J. Chem. 2010, 50,       405-416. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijch.201000049/full
46. Haibo Zeng,* Xijin Xu, Yoshio Bando, Ujjal K. Gautam, Tianyou Zhai, Xiaosheng Fang, Baodan Liu, Dmitri                   Golberg, Template Deformation-Tailored ZnO Nanorod/Nanowire Arrays: Full Growth Control and Optimization of         Field-Emission, Adv. Funct. Mater. 2009, 19, 3165-3172.                                                                                               http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.200900714/abstract
45. Haibo Zeng,* Shikuan Yang, Xiaoxia Xu, Weiping Cai, Dramatic Excitation Dependence of Strong and Stable Blue       Luminescence of ZnO Hollow Nanoparticles, Appl. Phys. Lett, 2009, 95, 191904-191906.
      http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?                                                                                                                                                                                 tp=&arnumber=5338511&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D5338511
44. Ming Chang, Haibo Zeng,* Xueli Cao, Electrodeposition Growth of Vertical ZnO Nanorod/Polyaniline                           Heterostructured Films and Their Optical Properties, J. Phys. Chem. C 2009, 113, 15544–15547.                               http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp903881d
43. Xi Zhang, Haibo Zeng,* Weiping Cai, Laser power effect on morphology and photoluminescence of ZnO                     nanostructures by laser ablation in water, Material Letters. 2009, 63, 191-193.                                                             http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167577X08008161
42. Cuncheng Li, Ryota Sato, Masayuki, Kanehara, Haibo Zeng, Yoshio Bando, Toshiharu Teranishi,Controllable           Polyol Synthesis of Uniform Palladium Icosahedra: Effect of Twinned Structure on Deformation of Crystalline                 Lattices, Angew. Chem. Inter. Edit. 2009, 48, 6883-6887.                                                                                             http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.200902786/abstract
41. Tianyou Zhai, Xiaosheng Fang, Yoshio Bando, Qing Liao, Xijin Xu, Haibo Zeng, Ying Ma, Jiannian Yao and Dmitri       Golberg, Morphology-Dependent Stimulated Emission and Field Emission of Ordered CdS Nanostructure                     Arrays, ACS Nano 2009, 3(4), 949-959. http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nn800895k
40. Tianyou Zhai, Xiaosheng Fang, Yoshio Bando, Benjamin Dierre, Baodan Liu, Haibo Zeng, Yang Huang, Xijin Xu,         Xiaoli Yuan, Takashi Sekiguchi, and Dmitri Golberg, Characterization, Cathodoluminescence and Field emission         Properties of Morphology-Tunable CdS Micro/Nanostructures, Adv. Funct. Mater. 2009, 19, 2423-2430.                     http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.200900295/abstract
39. Shuyan Gao, Zhengdao Li, Shuxia Yang, Kai Jiang, Yue Li, Haibo Zeng, Liang Li, Hongqiang Wang,                           Transferrable Superhydrophobic Surface Constructed by a Hexagonal CuI Powder without Modification by Low-           Free-Energy Materials, ACS Applied Materials & Interfaces 200912080-2085.                                                         http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/am900466f
38. Xiaosheng Fang, Yoshio Bando, Ujjal K. Gautam, Tianyou Zhai, Haibo Zeng, Xijin Xu, Meiyong Liao, Dmitri                 Golberg, ZnO and ZnS Nanostructures: Ultraviolet-Light Emitters, Lasers, and Sensors, Critical Reviews in Solid       State & Materials Sciences 200934190-223.                                                                                                             http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10408430903245393
37. Shikuan Yang, Weiping Cai, Haibo Zeng, Xiaoxia Xu,Ultra-fine beta-SiC quantum dots fabricated by laser ablation       in reactive liquid at room temperature and their violet emission, J. Mater. Chem, 2009197119-7123.                       http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2009/jm/b909800c#!divAbstract
36. Tianyou Zhai, Xiaosheng Fang, Meiyong Liao, Xijin Xu, Haibo Zeng, Bando Yoshio, Dmitri Golberg, A                         Comprehensive Review of One-Dimensional Metal-Oxide Nanostructure Photodetectors, SENSORS, 2009, 9,               6504-6529. http://www.mdpi.com/1424-8220/9/8/6504

35. Zhigang Li, Weiping Cai, Guotao Duan, Haibo Zeng, Peisheng Liu, Morphology Dependent Magnetic Properties         of Two-Dimensional alpha-Fe2O3 Ordered Nanostructured Arrays, J. Nanosci. Nanotech. 2009, 9, 2970-2975.         http://www.ingentaconnect.com/content/asp/jnn/2009/00000009/00000005/art00025?                                                   token=004419d7f35b5e71d67232d45232b4524243843572b79667d3f3568263c7bd4ea890
34. Peisheng Liu, Weiping Cai, Ming Fang, Zhigang Li, Haibo Zeng, Jinlian Hu, Xiangdong Luo, Weiping Jing, Room         temperature synthesized rutile TiO2 nanoparticles induced by laser ablation in liquid and their photocatalytic               activity, Nanotech. 2009, 20, 285707-285712. http://iopscience.iop.org/0957-4484/20/28/285707
33. Shikuan Yang, Weiping Cai, Hongwen Zhang, Xiaoxia Xu, Haibo Zeng, Size and Structure Control of Si                       Nanoparticles by Laser Ablation in Different Liquid Media and Further Centrifugation Classification, J. Phys.                 Chem. C, 200911319091-19095. http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp907285f
32. Jinlian Hu, Li Wang, Weiping Cai, Yue Li, Haibo Zeng, Lanqing Zhao, Peisheng Liu, Smart and Reversible                   Surface Plasmon Resonance Responses to Various Atmospheres for Silver Nanoparticles Loaded in Mesoporous       SiO2, J. Phys. Chem. C, 200911319039-19045. http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp9065482
31. Shikuan Yang, Weiping Cai, Guangqiang Liu Haibo Zeng, From Nanoparticles to Nanoplates: Preferential                   Oriented Connection of Ag Colloids during Electrophoretic Deposition, J. Phys. Chem. C, 2009, 113, 7692–7696.       http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp901961h
30. Shikuan Yang, Weiping Cai, Guangqiang Liu, Haibo Zeng, Peisheng Liu, Optical Study of Redox Behavior of             Silicon Nanoparticles Induced by Laser Ablation in Liquid, J. Phys. Chem. C, 2009113, 6480–6484.                           http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp810787d
29. Shikuan Yang, Weiping Cai, Jinling Yang, Haibo Zeng, General and Simple Route to Micro/Nanostructured                 Hollow-Sphere Arrays Based on Electrophoresis of Colloids Induced by Laser Ablation in Liquid, Langmuir, 2009,       25, 8287-8891. http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/la900496p

28. Haibo Zeng,* Weiping Cai, Peisheng Liu, Xiaoxia Xu, Huijuan Zhou, Claus Klingshirn, Heinz Kalt, ZnO-based             Hollow Nanoparticles by Selective Etching: Elimination and Reconstruction of Metal-semiconductor Interface,           Improvement of Blue Emission and Photocatalysis, ACS Nano 2008, 2, 1661-1670. Selected by “2008 Top 100         Most Cited Chinese Papers Published in International Journals”                                                                         http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nn800353q
27. Haibo Zeng,* Peisheng Liu, Weiping Cai, Shikuan Yang, Xiaoxia Xu, Controllable Pt/ZnO Porous Nanocages with       Improved Photocatalytic Activity, J. Phys. Chem. C 2008, 112, 19620-19624.                                                                 http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp807309s
26. Xueli Cao, Haibo Zeng,* Ming Wang, Xijin Xu, Ming Fang, Shulin Ji, Lide Zhang, Large Scale Fabrication of                 Quasi-Aligned ZnO Stacking Nanoplates, J. Phys. Chem. C 2008, 112, 5270.                                                               http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp800499r
25. Huijuan Zhou, Johannes Fallert, Janos Sartor, Roman J. B. Dietz, Claus Klingshirn, Heinz Kalt, Daniel                           Weissenberger, Dagmar Gerthsen, Haibo Zeng, Weiping Cai, Ordered n-type ZnO nanorod arrays, Appl. Phys.         Lett, 2008, 92, 132112-132114.
        http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?                                                                                                                                                                                 tp=&arnumber=4832099&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D4832099
24. Peisheng Liu, Weiping Cai, Haibo Zeng, Fabrication and size-dependent optical properties of FeO nanoparticles       induced by laser ablation in liquid medium, J. Phys. Chem. C 2008, 112, 3261-3266.                                                   http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp709714a
23. Shikuan Yang, Weiping Cai, Haibo Zeng, Zhigang Li, Polycrystalline Si nanoparticles and their strong aging               enhancement of blue photoluminescence, J. Appl. Phys,. 2008, 104, 023516-023520.                                                 http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jap/104/2/10.1063/1.2957053
22. Jinping Liu, Yuanyuan Li, Xintang Huang, Zikun Li, Guangyun Li, Haibo Zeng, Hydrothermal synthesis of single-         crystal szaibelyite MgBO2(OH) nanobelt as a new host material for red-emitting rare-earth ions, Chem.                         Mater. 2008, 20, 250-257.Youguo Yan, Lixia Zhou, Jun Zhang, Haibo Zeng, Ye Zhang, Lide Zhang, Synthesis           and growth discussion of one-dimensional MgO nanostructures: Nanowires, nanobelts, and nanotubes in VLS             mechanism, J. Phys. Chem. C. 2008, 112, 10412-10417. http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/cm702719s
21. Youguo Yan, Lixia Zhou, Jun Zhang, Haibo Zeng, Ye Zhang, Lide Zhang, Synthesis and growth discussion of             one-dimensional MgO nanostructures: Nanowires, nanobelts, and nanotubes in VLS mechanism, J. Phys. Chem.       C. 2008, 112, 10412-10417. http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp712149g
20. Lichao Jia, Weiping Cai, Hongqiang Wang, Haibo Zeng, Polar-Field-Induced Double-Layer Nanostructured ZnO         and Its Strong Violet Photoluminescence, Cryst. Growth Des. 2008, 8, 4367-4371.                                                       http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/cg7006606
19. Xueli Cao, Qifei Lu, Xijin Xu, Jian Yan, Haibo Zeng, Single-crystal snowflake of Cu7S4: Low temperature, large           scale synthesis and growth mechanism, Material Letters. 2008, 62, 2567-2570.                                                           http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167577X07012797

18. Haibo Zeng,* Zhigang Li, Weiping Cai, Bingqiang Cao, Peisheng Liu, Shikuan Yang, Microstructure Control of           Zn/ZnO Core/Shell Nanoparticles and Their Temperature-Dependent Blue Emissions, J. Phys. Chem. B 2007,           111, 14311-14317. http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp0770413
17. Haibo Zeng,* Peisheng Liu, Weiping Cai, Xueli Cao, Shikuan Yang, Aging-Induced Self-Assembly of Zn/ZnO               Treelike Nanostructures from Nanoparticles and Enhanced Visible Emission, Cryst. Growth Des. 2007, 7, 1092-         1097. http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/cg0607147  
16. Haibo Zeng,* Zhigang Li, Weiping Cai, Peisheng Liu, Strong Localization Effect in Temperature Dependence of         Violet-blue Emission from ZnO Nanoshells, J. Appl. Phys. 2007, 102, 104307-104309. Selected for the virtual              journal of nanoscale science & technology                                                                                                                      http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jap/102/10/10.1063/1.2803712
15. You-Guo Yan, Ye Zhang, Hai-Bo Zeng, Li-De Zhang, In2O3 nanotowers: Controlled Synthesis and Mechanism           Analysis, Cryst. Growth Des. 20077, 940-943.
      http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/cg0607194
14. Youguo Yan, Ye Zhang, Haibo Zeng, Junxi Zhang, Xueli Cao, Lide Zhang, Tunable synthesis of  In2O3                        nanowires, nanoarrows and nanorods, Nanotechnology. 200718, 175601-175606.                                                    http://iopscience.iop.org/0957-4484/18/17/175601
13. Jinlian Hu, Woong Lee,Weiping Cai, Liuniu Tong, Haibo Zeng, Evolution of the optical spectra of an                           Ag/mesoporous SiO2 nanostructure heat-treated in air and H2 atmospheres, Nanotechnology. 200718,                   185710-185714http://iopscience.iop.org/0957-4484/18/18/185710
12. Zhidong Xiao, Lide Zhang, Zhenyang Wang, Qifei Lu, Xike Tian, Haibo Zeng, Low-temperature synthesis and             structural characterization of single-crystalline tungsten oxide nanorods, Material Letters. 2007, 61, 1718-1721.         http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167577X06009268
11. Ming Chang, Xueli Cao, Haibo Zeng, Lide Zhang, Enhancement of the ultraviolet emission of ZnO nanostructures       by polyaniline modification, Chem. Phys. Lett.  2007, 446, 370-373.                                                                               http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009261407011840
10. Haibo Zeng, Weiping Cai, Bingqiang Cao, Jinlian Hu, Yue Li, Peisheng Liu, Surface optical phonon Raman                 scattering in Zn/ZnO core-shell structured nanoparticles, Appl. Phys. Lett. 2006, 88, 181905-181907. Selected           for the virtual journal of nanoscale science & technology http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp052258n
9. Haibo Zeng, Weiping Cai, Jinlian Hu, Guotao Duan, Peisheng Liu, Yue Li, Violet photoluminescence from shell           layer of Zn/ZnO core-shell nanoparticles induced by laser ablation, Appl. Phys. Lett. 2006, 88, 171910-171912.         Selected for the virtual journal of nanoscale science & technology
    http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?                                                                                                               reload=true&arnumber=4819814&contentType=Journals+%26+Magazines
8. Bingqiang Cao, Weiping Cai, Haibo Zeng,Temperature-dependent Shifts of Three Emission Bands for ZnO                 Nanoneedle Arrays, Appl. Phys. Lett. 2006, 88, 161101-161103.Selected by “the virtual journal of nanoscale             science & technology” 
    http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?                                                                                                               reload=true&arnumber=4819704&contentType=Journals+%26+Magazines
7. Qifei Lu, Haibo Zeng, Zhenyang Wang, Xueli Cao, Lide Zhang, Design of Sb2S3 nanorod-bundles: imperfect             oriented attachment, Nanotechnology. 2006, 17, 2098–2104
      http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?                                                                                                                                                                                 tp=&arnumber=4819557&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D4819557
6. Yue Li, Weiping Cai, Bingqiang Cao, Guotao Duan, Cuncheng Li, Fengqiang Sun, Haibo Zeng, Morphology-             controlled 2D ordered arrays by heating-induced deformation of 2D colloidal monolayer, J. Mater.                               Chem. 2006, 16, 609-612. http://iopscience.iop.org/0957-4484/17/9/004
5. Bingqiang Cao, Weiping Cai, Haibo Zeng, Guotao Duan, Morphology Evolution and Photoluminescence                     Properties of ZnO Films Electrochemically Deposited on Conductive Glass Substrates, J. Appl. Phys. 2006, 99,           073516-073521. http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2006/jm/b513050f#!divAbstract
4. Zhidong Xiao, Lide Zhang, Guowen Meng, Xike Tian, Haibo Zeng, Ming Fang, High-density, aligned SiO2 nanowire     arrays: Microscopic imaging of the unique growth style and their ultraviolet light emission properties, J. Phys.               Chem. B. 2006, 110, 15724-15728. http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jap/99/7/10.1063/1.2188132
3. Jinlian Hu, Weiping Cai, Haibo Zeng, Cuncheng Li, Fengqiang Sun, Substrate dependent surface plasmon                 resonance evolution of Ag nanoparticles treated in atmospheres, J. Phys.: Condens. Matter. 2006, 18, 5415-             5423. http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp0622233
2. Haibo Zeng, Weiping Cai, Yue Li, Jinlian Hu, Peisheng Liu, Composition/Structural Evolution and Optical                     Properties of ZnO/Zn Nanoparticles by Laser Ablation in Liquid Media, J. Phys. Chem. B 2005, 109, 18260-              18266. Selected by “TOP 20 papers in the field of laser ablation in liquid (LAL)”                                                   http://iopscience.iop.org/0953-8984/18/23/013
1. Jinlian Hu, Weiping Cai, Yue Li, Haibo Zeng, Oxygen-induced Enhencement of Surface Plasmon Resonance of           Silver Nanoparticles for Silver-coated Soda-lime Glass, J. Phys.: Condens. Matter. 2005, 17, 5349-5354.                 http://iopscience.iop.org/0953-8984/17/35/003